Krajina doručenia SK
 • Krajina doručenia
 • Všeobecné obchodné podmienky

  Vitajte na internetových stránkach www.dezertmusic.sk (ďalej len
  „Stránky“).
  Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné
  podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto
  Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom
  Stránok a Vami.
  Tieto Podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode
  www.dezertmusic.sk, prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou scriptum
  s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
  47575395, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I Oddiel: Sro, vl.č.97609/B, email:
  info@dezertmusic.sk, korešpondenčná adresa pre styk so
  zákazníkmi: scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská
  republika.
  V prípade že nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto
  Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich
  používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.
  Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu
  www.dezertmusic.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  Vzťahy neupravené Podmienkami sa riadia zák. č. 40/1964 Zb.
  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zák. č. 102/2014
  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
  základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane
  spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.


  Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej
  obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Odbor technickej kontroly
  výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07
  Bratislava 27.


  1. VÝRAZY
  “Prevádzkovateľ” Stránok je spoločnosť scriptum s. r. o., so sídlom
  Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47575395, DIČ:
  spoločnosť zapísaná v OR OS BA I;


  “Predávajúci” je spoločnosť scriptum s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 83102
  Bratislava, Slovenská republika, , IČO: 47575395, DIČ: 2120193647,
  spoločnosť zapísaná v OR OS BA I Oddiel: Sro, vl.č.97609/B. V prípade, ak
  Spotrebiteľ objedná Tovar, ktorého konečná Cena Tovaru je uvedená bez
  príslušnej platnej sadzby DPH, “Predávajúcim” je spoločnosť scriptum s. r.
  o., so sídlom Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
  47575395, DIČ: 2120193647, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I Oddiel:
  Sro, vl.č.97609/B. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
  zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov
  dodáva Spotrebiteľovi výrobky alebo poskytuje služby;


  „Spotrebiteľ” je osoba, ktorá s Predávajúcim uzavrela Zmluvu o kúpe
  Tovaru a nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
  činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby
  za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami;
  “Tovar” je akýkoľvek tovar vystavený na predaj na Stránkach
  Predávajúceho a predávaný prostredníctvom internetovej stránky
  www.dezertmusic.sk;


  „Objednávkou“ sa rozumie Objednávka Tovaru;


  „Cena Tovaru“ znamená sumu, ktorú má Spotrebiteľ zaplatiť podľa Zmluvy
  o kúpe Tovaru, Cenu Tovaru si môže Spotrebiteľ overiť u jednotlivých
  položiek Tovaru, uvádzaná Cena Tovaru je konečná, pričom informácia, či
  je konečná Cena Tovaru vrátane príslušnej platnej sadzby DPH je uvedená
  pri každom jednotlivom Tovare.;


  „Zmluva o kúpe Tovaru“ znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi
  Predávajúcim a Spotrebiteľom, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto
  Podmienky a ktorej predmetom je to, že Spotrebiteľ kupuje od
  Predávajúceho Tovar a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu Cenu Tovaru;


  „Certifikát Originality“ je jedinečný doklad obsahujúci ochranné prvky a
  preukazujúci originalitu a pôvod dodaného Tovaru;


  „Stránky“ sa rozumie webové stránky na internetovej URL adrese
  www.dezertmusic.sk alebo akékoľvek ďalšie URL stránky, ktoré ich môžu
  nahradiť;


  „Osobné údaje“ sú informácie, ktoré Spotrebiteľ poskytol pri Objednávke
  Tovaru alebo pri registrácii na stránke www.dezertmusic.sk;


  „Podmienky“ znamenajú tieto obchodné podmienky aplikované pre nákup
  v internetovom obchode www.dezertmusic.sk;


  2. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

  2.1 Prístup
  Prístup k týmto Stránkam je povolený v súlade s týmito Podmienkami.


  2.2 Objednávka a nákup Tovaru bez registrácie
  Spotrebiteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
  (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri objednávke a nákupe Tovaru sú
  pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
  (ii) bude okamžite informovať Predávajúceho o všetkých zmenách v
  osobných údajoch prostredníctvom emailu, ktoré nastanú v priebehu od
  Objednávky po Dodanie tovaru;
  (iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo
  používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

  2.3 Registrácia
  Spotrebiteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
  (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii na Stránkach Predávajúceho
  sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
  (ii) bude okamžite informovať Predávajúceho o všetkých zmenách v
  osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy
  v sekcii Stránok označenej “Môj účet”;
  (iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo
  používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.
  Spotrebiteľ je oprávnený zaregistrovať sa na Stránkach len raz a je
  oprávnený mať u Predávajúceho iba jeden zákaznícky účet.

  2.4 Zrušenie registrácie
  Spotrebiteľ má právo zrušiť svoju registráciu, a to (i) telefonicky na
  telefónnom čísle Predávajúceho alebo (ii) správou na emailovú adresu
  Predávajúceho. Registrácia bude následne zrušená.
  Ak Predávajúci zistí, že Spotrebiteľ má u Predávajúceho viac registrácií a
  zákazníckych účtov, je Predávajúci oprávnený bez predchádzajúceho
  upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré
  registrácie a účty takéhoto Spotrebiteľa.

  2.5 Práva Predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo na:
  (i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a
  nenesie žiadnu zodpovednosť voči Spotrebiteľovi alebo tretím stranám za
  žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
  (ii) zmeniť tieto Podmienky (alebo ich časti) jednostranne a bez
  predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa, zmeny Podmienok sa stávajú
  účinnými dňom ich zverejnenia na Stránkach Predávajúceho a v prípade,
  že s nimi Spotrebiteľ nebude súhlasiť, môže svoju registráciu na Stránkach
  Predávajúceho zrušiť a / alebo Stránky nepoužívať;
  (iii) odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Predávajúci
  nadobudne dôvodné podozrenie, že Spotrebiteľ koná voči Predávajúcemu
  v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa
  považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých
  zákazníckych účtov na Stránkach Predávajúceho, manipulácia s účtom,
  prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Predávajúceho,
  opakované neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase a pod.

  2.6 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
  Predávajúci nie je v žiadnom prípade zodpovedný za stratu, škodu,
  náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo
  nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov
  vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností
  mimo kontrolu Predávajúceho, vrátane (ale nielen to) štrajkov, porúch
  napájania alebo zariadenia alebo vyššej moci.

  2.7 Odkazy na stránky tretích strán
  Predávajúci môže čas od času poskytnúť Spotrebiteľovi odkazy na iné
  internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Predávajúci
  nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je
  zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie
  týchto odkazov na Stránky Predávajúceho neznamená súhlas
  Predávajúceho s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto
  odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

  3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  3.1 Zhromažďovanie osobných údajov
  Predávajúci spracováva osobné údaje Spotrebiteľa, ktoré boli poskytnuté
  Predávajúcemu v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú
  zhromažďované prostredníctvom webových Stránok http://
  www.dezertmusic.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje
  poskytnuté pri registrácii a / alebo pri Objednávke a nákupe, ktorými sú
  meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia,
  fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Spotrebiteľ
  registráciou alebo uskutočnením objednávky a / alebo nákupu Tovaru na
  Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných
  údajov v databáze Predávajúceho.
  Predávajúci zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy,
  ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených
  záujmov Predávajúceho a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo
  služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a
  štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Predávajúceho.
  Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom Predávajúceho.
  Predávajúci sprístupní nevyhnutné osobné údaje aj kuriérskej spoločnosti,
  prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných
  údajov na doručovanie zásielok od Predávajúceho, teda k plneniu zmluvy.
  Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno
  služby Predávajúceho využiť.
  Registrovaný Spotrebiteľ môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie
  Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Predávajúci registráciu
  Spotrebiteľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením
  registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Spotrebiteľa u
  Predávajúceho.
  Za účelom informovania Spotrebiteľa o prebiehajúcich kampaniach
  Predávajúceho, môže Predávajúci posielať Spotrebiteľovi informácie vo
  forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže registrovaný
  Spotrebiteľ obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter.
  Ak sa Spotrebiteľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov
  boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15.
  Spotrebiteľ berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť
  informácie o návšteve Spotrebiteľa.


  4. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

  4.1 Podmienky nákupu
  Spotrebiteľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Tovaru sa riadi
  Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku 4.


  4.2 Cena Tovaru
  Cenu Tovaru si môže Spotrebiteľ overiť u jednotlivých položiek Tovaru.
  Uvádzaná Cena Tovaru je konečná. Informácia, či je konečná Cena Tovaru
  vrátane príslušnej platnej sadzby DPH je uvedená pri každom jednotlivom
  Tovare.
  Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena za
  Tovar vrátane balného a dopravy (pozri odsek Dodanie Tovaru), a
  Spotrebiteľ bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu. Spotrebiteľ má vždy možnosť
  pred vlastným odoslaním Objednávky Tovaru túto skontrolovať a prípadne
  ju opraviť. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky
  Tovaru.


  4.3 Platobné podmienky
  Platbu za Tovar možno uskutočniť dobierkou, bankovým prevodom
  uskutočnením platby na bankový účet Predávajúceho alebo platobnou
  kartou prostredníctvom Stránok, ak Stránky Prevádzkovateľa túto možnosť
  úhrady tovaru podporujú.


  4.4 Objednávka Tovaru a uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru
  K zadaniu Objednávky Tovaru a / alebo k nákupu Tovaru nie je nutná
  registrácia. Spotrebiteľ zadá Objednávku tak, že vybrané Tovary vloží do
  nákupného košíka stlačením tlačidla “kúpiť teraz”. V nákupnom košíku si
  Spotrebiteľ môže upraviť požadované množstvo nakupovaného Tovaru.
  Pre potvrdenie Objednávky Tovaru stlačí Spotrebiteľ “zadať objednávku”.
  Spotrebiteľ prejde jednoduchým procesom, na konci ktorého potvrdí
  Objednávku Tovaru stlačením tlačidla “dokončiť objednávku”. Spotrebiteľ
  dostane od Predávajúceho automaticky generované informatívne
  oznámenia o prijatí Objednávky Tovaru do systému Predávajúceho, týmto
  však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru a Spotrebiteľ aj
  Predávajúci môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do
  záväzného potvrdenia Objednávky Tovaru zo strany Predávajúceho.
  Spotrebiteľ môže zrušiť Objednávku Tovaru zaslaním e-mailu na adresu
  Predávajúceho alebo telefonicky.
  V prípade, že Predávajúci zruší Objednávku Tovaru potom, čo Spotrebiteľ
  uhradil Cenu Tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti Spotrebiteľovi
  zaplatenú sumu v plnej výške.
  K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že Predávajúci zašle
  Spotrebiteľovi elektronické potvrdenie označené ako “Záväzné potvrdenie
  objednávky” špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom Predávajúci
  potvrdí, že Tovar bol odoslaný podľa Objednávky Tovaru.


  4.5 Dodanie Tovaru
  Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená Spotrebiteľom v
  Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto
  určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru
  prechádza na Spotrebiteľa momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese.
  Ak Spotrebiteľ neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane
  (napr. ak nie je počas dohodnutého termínu prítomný Spotrebiteľ alebo
  určená osoba alebo nie je schopný uhradiť Cenu Tovaru), znáša
  Spotrebiteľ náklady spojené s opakovaným dodaním.
  Cena za dodanie (poštovné a balné) Tovaru je uvedená pri objednávke.
  Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a
  prevádzkových možností Predávajúceho. Predávajúci expeduje Tovar v čo
  najkratšom termíne, zvyčajne do 24 hod. po obdržaní Objednávky od
  Spotrebiteľa alebo úhrade ceny Tovaru zo strany Spotrebiteľa v závislosti
  od spôsobu úhrady Ceny Tovaru, ktorú si Spotrebiteľ zvolí pri realizácii
  Objednávky, najneskôr však do 3 týždňov. Termín expedície Tovaru, ktorý
  v čase realizácie Objednávky zo strany Spotrebiteľa nie je u Predávajúceho
  skladom (tzv. predpredaj) je uvedený pri každom takomto jednotlivom
  Tovare.
  Odporúčame Spotrebiteľovi prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho
  prevzatí. Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame ju nepreberať,
  prípadne spísať s vodičom / zamestnancom kuriérskej spoločnosti škodový
  protokol alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v
  neporušenom obale je potom nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky
  na ktorejkoľvek pobočke kuriérskej spoločnosti. V prípade reklamácie
  nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však Spotrebiteľ
  uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť
  reklamáciu voči Predávajúcemu.
  Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Spotrebiteľa až po zaplatení Ceny
  Tovaru v plnej výške.


  4.6 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru
  Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa
  popisu dohodnutého v Zmluve. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať
  drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť
  Spotrebiteľovi do času prijatia Objednávky. Originalitu a pôvod Tovaru
  garantuje Prevádzkovateľ Certifikátom Originality, ktorý obdrží Spotrebiteľ
  od Prevádzkovateľa pri Dodaní Tovaru v počte 1 kus.
  V prípade, že Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom nie je v zhode so Zmluvou o
  kúpe Tovaru, teda že nie je najmä bez vád, má Spotrebiteľ právo na to, aby
  Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu
  zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky
  Spotrebiteľa buď výmenou Tovaru alebo jeho opravou; ak nie je takýto
  postup možný, môže Spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z Ceny
  Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak Spotrebiteľ
  pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo
  rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil. Rozpor so Zmluvou o
  kúpe Tovaru, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia
  Tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to
  neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
  Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru najmä znamená, že Tovar nemá kvalitu
  a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, Predávajúcim,
  výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi
  vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre
  vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych
  predpisov, nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  nezodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo na
  ktorý sa Tovar obvykle používa.


  4.7 Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru
  1) Predávajúci má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade ak:
  (i) nie je možné získať autorizáciu pre platbu Spotrebiteľa v prípade platby
  platobnou kartou. 2) Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru
  do 14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Spotrebiteľ pre odstúpenie
  v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich
  splnení bude Spotrebiteľovi vrátená kúpna Cena Tovaru:
  (i) Doručenie listu (na adresu scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102
  Bratislava, Slovenská republika) alebo emailu (na info@dezertmusic.sk), v
  ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú
  byť vrátené peniaze a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že
  Spotrebiteľ odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru. Na tento účel
  môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy o
  kúpe Tovaru, ktorý je zverejnený v sekcii “Odstúpenie od Zmluvy”; a
  (ii) Vrátenie Tovaru na adresu scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102
  Bratislava, Slovenská republika; a
  (iii) Tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania,
  musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu,
  návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. V prípade, ak Spotrebiteľ
  odstupuje od Zmluvy o kúpe Tovaru v celosti (tzn. vracia všetok Tovar
  ktorý obsahovala Objednávka), je povinný vrátiť spolu s Tovarom aj
  Certifikát Originality. 3) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe
  Tovaru:
  (i) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien
  na finančnom trhu nezávisle na vôli Predávajúceho;
  (ii) na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Spotrebiteľa alebo
  osobitne pre neho, ako aj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze,
  opotrebovaniu alebo zastaraniu;
  (iii) na dodávku zvukových záznamov, obrazových záznamov,
  zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru
  predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil; (iv) na
  dodávku novín, periodík a časopisov;
  (v) spočívajúcich v hre alebo lotérii.
  Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy
  odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Predávajúcemu doručené
  najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o
  kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či
  inak znehodnotenom stave môže Predávajúci od Spotrebiteľa požadovať
  kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru. Pri splnení všetkých
  vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar
  zaslané prevodom na účet oznámený Spotrebiteľom, a to najneskôr do 14
  dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade
  nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých
  nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe
  Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez
  prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude možné
  akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na
  náklady Spotrebiteľa späť.


  4.8 Zodpovednosť za vady
  Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v
  záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej
  doby Predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej
  záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo
  jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým užívaním. Kratšia životnosť Tovaru
  vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým
  užívaním teda nemožno považovať za vadu, a bude to zohľadnené pri
  prípadnej reklamácii. Pokiaľ k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži
  ako záručný list daňový doklad. Spotrebiteľ má pri uplatnení nárokov zo
  zodpovednosti za vady nasledovné práva:
  (i) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné
  odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má
  právo na výmenu vadného Tovaru alebo chybnej súčasti a ak nie je takýto
  postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo
  právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
  (ii) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru,
  právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru
  odstúpiť;
  (iii) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo
  opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu
  vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
  (iv) ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo
  na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy
  o kúpe Tovaru.
  Ak Spotrebiteľ zistí na zakúpenom Tovare v priebehu záručnej doby vadu,
  ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou
  samotného Tovaru, má právo na reklamáciu Tovaru. Spotrebiteľ môže
  oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
  (i) na e-mailovú adresu Predávajúceho info@dezertmusic.sk;
  (ii) poštou na adresu prevádzkovateľa scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102
  Bratislava, Slovenská republika;
  a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, v prípade možnosti v
  originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom
  závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu
  Predávajúceho. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného
  odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa
  Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na
  vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru, ak je
  dostupný alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.
  V prípade oprávnenej reklamácie má Spotrebiteľ právo na náhradu
  nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je
  Predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a
  zároveň Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s
  vybavením reklamácie a súčasne ani Predávajúci nemá nárok na náhradu
  nákladov, ktoré vznikli na jeho strane. Tieto Podmienky platia pre
  konkrétne Zmluvy o kúpe Tovaru v znení uvedenom na Stránkach v deň
  odoslania Objednávky Spotrebiteľom. Tieto Podmienky nadobúdajú
  účinnosť dňa 1.1.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.


  4.9 Alternatívne riešenie sporov
  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
  (e-mailom na info@dezertmusic.sk), ak nie je spokojný so spôsobom,
  ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
  predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť
  zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ
  má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
  alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona
  391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby
  podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom
  určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť
  aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je
  dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba,
  ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
  predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
  predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho
  so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv
  uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde
  hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od
  spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia
  sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  scriptum s. r. o.
  so sídlom Sibírska 55
  83102 Bratislava
  Slovenská republika
  IČO: 47575395 spoločnosť zapísaná v OR OS BA I Oddiel: Sro, vl.č.97609/
  B
  Korešpondenčná adresa:
  scriptum s. r. o.
  Sibírska 55
  83102
  Bratislava
  Slovenská republika
  Email: info@dezertmusic.sk
  www.dezertmusic.sk

  Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies