Krajina doručenia SK
 • Krajina doručenia
 • Všeobecné obchodné podmienky

  Vitajte na internetových stránkach www.dezertmusic.sk (ďalej len „Stránky“).
  Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom Stránok a Vami.
  Tieto Podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.dezertmusic.sk, prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou scriptum s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47575395, spoločnosť zapísaná v OR MS BA III Oddiel: Sro, vl.č.97609/B, e-mail: info@dezertmusic.sk, korešpondenčná adresa pre styk so zákazníkmi: scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika.
  V prípade že nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.
  Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.dezertmusic.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Podmienkami sa riadia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane  znení neskorších predpisov, zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

  Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

  1. VÝRAZY

  “Prevádzkovateľ” Stránok je spoločnosť scriptum s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47575395, DIČ: spoločnosť zapísaná v OR MS BA III;

  “Predávajúci” je spoločnosť scriptum s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, , IČO: 47575395, DIČ: 2120193647, spoločnosť zapísaná v OR MS BA III Oddiel: Sro, vl.č.97609/B. V prípade, ak Spotrebiteľ objedná Tovar, ktorého konečná Cena Tovaru je uvedená bez príslušnej platnej sadzby DPH, “Predávajúcim” je spoločnosť scriptum s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47575395, DIČ: 2120193647, spoločnosť zapísaná v OR MS BA III Oddiel: Sro, vl.č.97609/B. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Spotrebiteľovi výrobky alebo poskytuje služby; 

  „Spotrebiteľ” je osoba, ktorá s Predávajúcim uzavrela Zmluvu o kúpe Tovaru a nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami;

  “Tovar” je akýkoľvek tovar vystavený na predaj na Stránkach Predávajúceho a predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.dezertmusic.sk;

  „Objednávkou“ sa rozumie Objednávka Tovaru;

  „Cena Tovaru“ znamená sumu, ktorú má Spotrebiteľ zaplatiť podľa Zmluvy o kúpe Tovaru, Cenu Tovaru si môže Spotrebiteľ overiť u jednotlivých položiek Tovaru, uvádzaná Cena Tovaru je konečná, pričom informácia, či je konečná Cena Tovaru vrátane príslušnej platnej sadzby DPH je uvedená pri každom jednotlivom Tovare.;

  „Zmluva o kúpe Tovaru“ znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky a ktorej predmetom je to, že Spotrebiteľ kupuje od Predávajúceho Tovar a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu Cenu Tovaru;

  „Certifikát Originality“ je jedinečný doklad obsahujúci ochranné prvky a preukazujúci originalitu a pôvod dodaného Tovaru;

  „Stránky“ sa rozumie webové stránky na internetovej URL adrese www.dezertmusic.sk alebo akékoľvek ďalšie URL stránky, ktoré ich môžu nahradiť;

  „Osobné údaje“ sú informácie, ktoré Spotrebiteľ poskytol pri Objednávke Tovaru alebo pri registrácii na stránke www.dezertmusic.sk;

  „Podmienky“ znamenajú tieto obchodné podmienky aplikované pre nákup v internetovom obchode www.dezertmusic.sk;

  2. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

  2.1 Prístup
  Prístup k týmto Stránkam je povolený v súlade s týmito Podmienkami.

  2.2 Objednávka a nákup Tovaru bez registrácie
  Spotrebiteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
  (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri objednávke a nákupe Tovaru sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
  (ii) bude okamžite informovať Predávajúceho o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, ktoré nastanú v priebehu od Objednávky po Dodanie tovaru;
  (iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

  2.3 Registrácia
  Spotrebiteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
  (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii na Stránkach Predávajúceho sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
  (ii) bude okamžite informovať Predávajúceho o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii Stránok označenej “Môj účet”;
  (iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.
  Spotrebiteľ je oprávnený zaregistrovať sa na Stránkach len raz a je oprávnený mať u Predávajúceho iba jeden zákaznícky účet.

  2.4 Zrušenie registrácie
  Spotrebiteľ má právo zrušiť svoju registráciu, a to (i) telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo (ii) správou na emailovú adresu Predávajúceho. Registrácia bude následne zrušená.
  Ak Predávajúci zistí, že Spotrebiteľ má u Predávajúceho viac registrácií a zákazníckych účtov, je Predávajúci oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takéhoto Spotrebiteľa.

  2.5 Práva Predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo na:
  (i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Spotrebiteľovi alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
  (ii) zmeniť tieto Podmienky (alebo ich časti) jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa, zmeny Podmienok sa stávajú účinnými dňom ich zverejnenia na Stránkach Predávajúceho a v prípade, že s nimi Spotrebiteľ nebude súhlasiť, môže svoju registráciu na Stránkach Predávajúceho zrušiť a / alebo Stránky nepoužívať;
  (iii) odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Predávajúci nadobudne dôvodné podozrenie, že Spotrebiteľ koná voči Predávajúcemu v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých zákazníckych účtov na Stránkach Predávajúceho, manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Predávajúceho, opakované neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase a pod.

  2.6 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
  Predávajúci nie je v žiadnom prípade zodpovedný za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu Predávajúceho, vrátane (ale nielen to) štrajkov, porúch napájania alebo zariadenia alebo vyššej moci.

  2.7 Odkazy na stránky tretích strán
  Predávajúci môže čas od času poskytnúť Spotrebiteľovi odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Predávajúci nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky Predávajúceho neznamená súhlas Predávajúceho s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.


  3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  3.1 Zhromažďovanie osobných údajov
  Predávajúci spracováva osobné údaje Spotrebiteľa, ktoré boli poskytnuté Predávajúcemu v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových Stránok http://www.dezertmusic.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a / alebo pri Objednávke a nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Spotrebiteľ registráciou alebo uskutočnením objednávky a / alebo nákupu Tovaru na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho.
  Predávajúci zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov Predávajúceho a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Predávajúceho.
  Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom Predávajúceho. Predávajúci sprístupní nevyhnutné osobné údaje aj kuriérskej spoločnosti, prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od Predávajúceho, teda k plneniu zmluvy.
  Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby Predávajúceho využiť.
  Registrovaný Spotrebiteľ môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Predávajúci registráciu Spotrebiteľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Spotrebiteľa u Predávajúceho.
  Za účelom informovania Spotrebiteľa o prebiehajúcich kampaniach Predávajúceho, môže Predávajúci posielať Spotrebiteľovi informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže registrovaný Spotrebiteľ obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter.
  Ak sa Spotrebiteľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15.

  Spotrebiteľ berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve Spotrebiteľa.
   

  4. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

  4.1 Podmienky nákupu

  Spotrebiteľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Tovaru sa riadi Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku 4.

  4.2 Cena Tovaru
  Cenu Tovaru si môže Spotrebiteľ overiť u jednotlivých položiek Tovaru. Uvádzaná Cena Tovaru je konečná. Informácia, či je konečná Cena Tovaru vrátane príslušnej platnej sadzby DPH je uvedená pri každom jednotlivom Tovare.
  Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena za Tovar vrátane balného a dopravy (pozri odsek Dodanie Tovaru), a Spotrebiteľ bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu. Spotrebiteľ má vždy možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky Tovaru túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Tovaru.

  4.3 Platobné podmienky
  Platbu za Tovar možno uskutočniť dobierkou, bankovým prevodom uskutočnením platby na bankový účet Predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom Stránok, ak Stránky Prevádzkovateľa túto možnosť úhrady tovaru podporujú.

  4.4 Objednávka Tovaru a uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru
  K zadaniu Objednávky Tovaru a / alebo k nákupu Tovaru nie je nutná registrácia. Spotrebiteľ zadá Objednávku tak, že vybrané Tovary vloží do nákupného košíka stlačením tlačidla “kúpiť teraz”. V nákupnom košíku si Spotrebiteľ môže upraviť požadované množstvo nakupovaného Tovaru. Pre potvrdenie Objednávky Tovaru stlačí Spotrebiteľ “zadať objednávku”. Spotrebiteľ prejde jednoduchým procesom, na konci ktorého potvrdí Objednávku Tovaru stlačením tlačidla “dokončiť objednávku”. Spotrebiteľ dostane od Predávajúceho automaticky generované informatívne oznámenia o prijatí Objednávky Tovaru do systému Predávajúceho, týmto však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru a Spotrebiteľ aj Predávajúci môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do záväzného potvrdenia Objednávky Tovaru zo strany Predávajúceho. Spotrebiteľ môže zrušiť Objednávku Tovaru zaslaním e-mailu na adresu Predávajúceho alebo telefonicky.
  V prípade, že Predávajúci zruší Objednávku Tovaru potom, čo Spotrebiteľ uhradil Cenu Tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti Spotrebiteľovi zaplatenú sumu v plnej výške.
  K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že Predávajúci zašle Spotrebiteľovi elektronické potvrdenie označené ako “Záväzné potvrdenie objednávky” špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom Predávajúci potvrdí, že Tovar bol odoslaný podľa Objednávky Tovaru.

  4.5 Dodanie Tovaru
  Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená Spotrebiteľom v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Spotrebiteľa momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Spotrebiteľ neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. ak nie je počas dohodnutého termínu prítomný Spotrebiteľ alebo určená osoba alebo nie je schopný uhradiť Cenu Tovaru), znáša Spotrebiteľ náklady spojené s opakovaným dodaním.
  Cena za dodanie (poštovné a balné) Tovaru je uvedená pri objednávke. Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho. Predávajúci expeduje Tovar v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 24 hod. po obdržaní Objednávky od Spotrebiteľa alebo úhrade ceny Tovaru zo strany Spotrebiteľa v závislosti od spôsobu úhrady Ceny Tovaru, ktorú si Spotrebiteľ zvolí pri realizácii Objednávky, najneskôr však do 3 týždňov. Termín expedície Tovaru, ktorý v čase realizácie Objednávky zo strany Spotrebiteľa nie je u Predávajúceho skladom (tzv. predpredaj) je uvedený pri každom takomto jednotlivom Tovare.
  Odporúčame Spotrebiteľovi prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame ju nepreberať, prípadne spísať s vodičom / zamestnancom kuriérskej spoločnosti škodový protokol alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je potom nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky na ktorejkoľvek pobočke kuriérskej spoločnosti. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však Spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Predávajúcemu.
  Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Spotrebiteľa až po zaplatení Ceny Tovaru v plnej výške.

  4.6 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru
  Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa popisu dohodnutého v Zmluve. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť Spotrebiteľovi do času prijatia Objednávky. Originalitu a pôvod Tovaru garantuje Prevádzkovateľ Certifikátom Originality, ktorý obdrží Spotrebiteľ od Prevádzkovateľa pri Dodaní Tovaru v počte 1 kus.
  V prípade, že Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, teda že nie je najmä bez vád, má Spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky Spotrebiteľa buď výmenou Tovaru alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil. Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
  Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru najmä znamená, že Tovar nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo na ktorý sa Tovar obvykle používa.

  4.7 Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru
  1) Predávajúci má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade ak:
  (i) nie je možné získať autorizáciu pre platbu Spotrebiteľa v prípade platby platobnou kartou. 2) Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do 14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Spotrebiteľ pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Spotrebiteľovi vrátená kúpna Cena Tovaru:
  (i) Doručenie listu (na adresu scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika) alebo emailu (na info@dezertmusic.sk), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Spotrebiteľ odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, ktorý je zverejnený v sekcii “Odstúpenie od Zmluvy”; a
  (ii) Vrátenie Tovaru na adresu scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika; a
  (iii) Tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. V prípade, ak Spotrebiteľ odstupuje od Zmluvy o kúpe Tovaru v celosti (tzn. vracia všetok Tovar ktorý obsahovala Objednávka), je povinný vrátiť spolu s Tovarom aj Certifikát Originality. 3) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:
  (i) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle na vôli Predávajúceho;
  (ii) na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Spotrebiteľa alebo osobitne pre neho, ako aj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu;
  (iii) na dodávku zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil; (iv) na dodávku novín, periodík a časopisov;
  (v) spočívajúcich v hre alebo lotérii.
  Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Predávajúcemu doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže Predávajúci od Spotrebiteľa požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Spotrebiteľom, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady Spotrebiteľa späť.

  4.8 Zodpovednosť za vady
  Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej doby Predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým užívaním. Kratšia životnosť Tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým užívaním teda nemožno považovať za vadu, a bude to zohľadnené pri prípadnej reklamácii. Pokiaľ k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad. Spotrebiteľ má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady nasledovné práva:
  (i) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má právo na výmenu vadného Tovaru alebo chybnej súčasti a ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
  (ii) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť;
  (iii) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
  (iv) ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru.
  Ak Spotrebiteľ zistí na zakúpenom Tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného Tovaru, má právo na reklamáciu Tovaru. Spotrebiteľ môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
  (i) na e-mailovú adresu Predávajúceho info@dezertmusic.sk;
  (ii) poštou na adresu prevádzkovateľa scriptum s. r. o., Sibírska 55, 83102 Bratislava, Slovenská republika;
  a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu Predávajúceho. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.
  V prípade oprávnenej reklamácie má Spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je Predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane. Tieto Podmienky platia pre konkrétne Zmluvy o kúpe Tovaru v znení uvedenom na Stránkach v deň odoslania Objednávky Spotrebiteľom. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

  4.9 Alternatívne riešenie sporov
  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dezertmusic.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

  scriptum s. r. o. 
  so sídlom Sibírska 55 
  83102 Bratislava 
  Slovenská republika 
  IČO: 47575395 spoločnosť zapísaná v OR MS BA III Oddiel: Sro, vl.č.97609/B

  Korešpondenčná adresa: 
  scriptum s. r. o. 
  Sibírska 55 
  83102 
  Bratislava 
  Slovenská republika

  Email: info@dezertmusic.sk
  www.dezertmusic.sk

  Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies